1. Yasal Gereklilik

5174 Sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu’nun 9. maddesine göre Oda’lara kayıt yaptırmak yasal bir zorunluluktur.

İlgili kanun maddesi aşağıda verilmiştir.

Odalara kayıt zorunluluğu 
MADDE 9:

 

Ticaret siciline kayıtlı tacirler ve 5 inci maddeye göre sanayici ve deniz taciri sıfatını haiz tüm gerçek ve tüzel kişiler ile bunların şubeleri ve fabrikaları, bulundukları yerdeki odaya kaydolmak zorundadırlar. Meslek gruplarına göre yapılacak üye kayıtları, elektronik ortamda Bakanlık ve Birlik bünyesinde düzenlenen ortak veri tabanında güncel olarak tutulur.

Bir merkeze bağlı olduğu halde, ister merkezin bulunduğu odanın, ister başka odanın çalışma alanı içinde olan müstakil sermayesi ve müstakil muhasebesi bulunan ve/veya muhasebesi merkezde tutulduğu ve müstakil sermayesi bulunmadığı halde kendi başına sınaî faaliyet ve ticarî muamele yapan yerler ve satış mağazaları bu Kanunun uygulanması bakımından şube sayılır.

Sanayi odası kurulan illerde sanayiciler, sanayi odasına kaydolmakla ticaret odasına kaydolma yükümlülüğünü de yerine getirmiş olurlar. Sanayi işletmesi sahiplerinin, sınaî nitelikli işlerinin gereği olarak meşgul oldukları ticaret işleri bunların sanayici vasfını ortadan kaldırmaz; bunlar isterlerse ticaret odasına da kaydolabilirler.

Sanayiciler, kendi sanayi ürünlerini satmak üzere birden fazla satış yeri açtıkları takdirde, fazlası için satış yerlerinin bulunduğu ticaret ve sanayi veya ticaret odasına da kaydolmak zorunda oldukları gibi; kendi sanayi ürünlerinin satışı dışında başka ticarî işlerle uğraştıkları takdirde, ticaret ve sanayi veya ticaret odasına da kaydolmakla yükümlüdürler.

Sermayesinin tamamı Devlete ve özel idarelere veya belediyelere veya bunların ortaklığına ait olan iktisadî müesseselerle bunların şubeleri, özel kanun veya sözleşme ile kurulmuş olup, Devletin ve özel idarelerin veya belediyenin iştiraki bulunan tüzel kişiliği haiz müesseseler veya bunların şubeleri ve fabrikaları, bulundukları ildeki odalara kaydolmak zorundadırlar.

Ticaret siciline kayıtlı gerçek ve tüzel kişilerden 5 inci maddede belirtilen deniz tacirleri ile beşinci fıkra hükmünde belirtilenlerden deniz ticaretiyle uğraşanlar, bulundukları ildeki deniz ticaret odasına kaydolmak zorundadırlar. Bu kapsamda sayılanlar, deniz ticaret odasına kaydolmakla diğer odalara kaydolma yükümlülüğünü de yerine getirmiş sayılırlar. Ancak, bu kapsamdakiler, deniz ticaret odasına kaydolmasını gerektiren faaliyetler dışında başka işlerle de uğraştığı takdirde, ayrıca ilgili odaya da kaydolmak zorundadır.

Odalara kaydı zorunlu olan gerçek ve tüzel kişilerle bunların şubeleri, kamu kurumu niteliğindeki başka meslek kuruluşlarına, birlik ve teşekküllere üye olmaya ve aidat ödemeye mecbur tutulamaz.

Bu maddede düzenlenen kayıt zorunluluğunu bir ay içinde yerine getirmeyenler, odalar tarafından re’sen kaydedilir ve durum kendilerine tebliğ edilir.

2. Üyelik Avantajları

Odamıza kayıtlı olan üyelerimiz aşağıda yer alan ürün ve hizmetlerimizden kaliteli, etkin ve hızlı bir şekilde yararlanma hakkına sahip olurlar.

 1. Ticaret Sicili ile ilgili kayıt, tescil, terkin ve tüm tadil işlemlerinin yapılması ve onaylanması.
 2. Yetki belgelerinin onaylanması.
 3. Üyelerimizin mesleki konulardaki istek, beklenti ve problemleri doğrultusunda inceleme ve araştırmalar yaparak gerekli mercilere iletilmesi konusunda girişimlerde bulunma ve sonuçları takip etme,
 4. Mevzuat değişiklikleri ve ticari hayatı ilgilendiren duyurularımızdan ivedi bir şekilde haberdar edilme,
 5. İhracatçıların menşe şahadetnameleri ve dolaşım belgelerinin satışı, kontrol ve onay işlemleri,
 6. İthalat ve ihracatla ilgili tüm fatura, belge vb.nin suret onayları,
 7. Uluslararası kara yolu ile yük taşıması yapan nakliye firmaları için TIR KARNESİ satışının yapılması,
 8. İmalatçı üyelerin kapasite raporlarının düzenlenmesi, onaylanması ve Odalar Birliği’ne gönderilmesi,
 9. Bilirkişi, Fire-Zaiyat ve Ekspertiz Raporları düzenlenmesi,
 10. İş makinelerinin tescil ve tasdik işlemleri,
 11. Onayı istenen faturaların rayice uygun olup olmadığının doğrulanması,
 12. İç piyasa rayiç fiyatları hakkında rapor ve bilgi alma,
 13. Gayrimenkul ve menkul değerlerin rayiç tespiti,
 14. Odamızın protokol imzaladığı bankalardan düşük faizli kredi alabilme imkanı,
 15. Odamız yurtdışı iş gezilerine katılarak ticari imkanlarını çeşitlendirme,
 16. Gerçek Şahıs, Şirket Ortak ve Yetkililerinin Bağ-Kur ile ilgili tüm formlarının hazırlanması ve onaylanması,
 17. Tüccar ve sanayicilerin çeşitli kurumlardan talep edilen; Oda Sicil, Faaliyet belgesi, Ortaklık Teyit Belgesi, Vize Belgesi, İhale Durum Belgesi, Yerli İstekli Belgesi v.b. belgelerin hazırlanması ve onaylanması,
 18. Odamızda verilen üyelerimize yönelik eğitim seminerlerinden faydalanma,
 19. Odamız fuar organizasyonlarından faydalanma,
 20. Odamız yayınlarından faydalanma,
 21. Ustalık, kalfalık, çıraklık vb. sözleşmelerinin onaylarının yapılması,
 22. Üye kimlik kartı ile Türkiye’nin birçok yerindeki otellerde indirimli olarak konaklama imkanı,
 23. TSE araç projelerinin onaylanması.
 24. TPDK ile ilgili belgenin hazırlanması ve onaylanması.
 25. Ekspertiz raporu hazırlanması ve onaylanması.
 26. Sigorta acentelerinin uygunluk belgesinin hazırlanması ve onayı için TOBB’a gönderilmesi.
 27. İşyeri ile ilgili levhaların düzenlenmesi ve onaylanması.