Aynı Mekanda 3 Acente Faaliyet Gösterebilecek

 


Sigorta Acenteleri İcra Komitesinin 27.03.2012 tarihli toplantısında "en fazla 3 Sigorta Acentesinin kendi bölümleri, personeli ve bilgi işlem altyapısı ayrı olmak koşuluyla aynı mekanda faaliyet gösterebilmelerine" karar verilmiştir.

Bu kapsamda, yukarıda belirtilen şartları taşıması ve aşağıda örneği bulunan taahhütnamenin ilgili Sigorta Acenteleri tarafından imzalanarak Odamıza teslimi halinde ortaklık yapılarına bakılmaksızın en fazla 3 Sigorta Acentesinin aynı mekanda faaliyet göstermesi mümkün olacaktır.

Fiziki şart tetkiki her bir acente için ayrı ayrı yapılacaktır.

 

 

Levha Uygunluk Belgesi

 


Sigorta Acenteleri Uygunluk Belgesi

5684 sayılı Sigortacılık kanunun 14 Haziran 2007 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

5684 sayılı Sigortacılık Kanununda sigorta acentesi “Ticarî mümessil, ticarî vekil, satış memuru veya müstahdem gibi tâbi bir sıfatı olmaksızın bir sözleşmeye dayanarak muayyen bir yer veya bölge içinde daimî bir surette sigorta şirketlerinin nam ve hesabına sigorta sözleşmelerine aracılık etmeyi veya bunları sigorta şirketleri adına yapmayı meslek edinen, sözleşmenin akdinden önce hazırlık çalışmalarını yürüten ve sözleşmenin uygulanması ile tazminatın ödenmesinde yardımcı olan kişi” olarak tanımlanmıştır. Sigorta Acenteleri Yönetmeliği ile sigorta acenteliği yapacak gerçek ve tüzel kişilerin niteliklerine ve faaliyetlerine dair usul ve esaslar belirlenmiştir.

Bu kapsamda; Kanun gereği sigorta acentelerinin belirlenen usul ve esaslar açısından şartlara uygun olmaları ve levhaya kayıt yaptırmaları zorunlu kılınmıştır. Sigorta acenteliği faaliyetinde bulunmak üzere kurulan gerçek ve tüzel kişi firmaların, Sigorta Acenteleri Yönetmeliğinin 4. Maddesinde belirlenen Gerçek ve tüzel kişi acentelerde aranılan nitelikleri taşıyor olmaları gerekmektedir.

MADDE 4 – Gerçek ve tüzel kişi acentelerde aranılan nitelikler
(1) Acentelik faaliyetinde bulunacak gerçek kişilerde aşağıdaki nitelikler aranır:

a)Türkiye’de yerleşik olması,
b)Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olması,
c)Kanunun 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin dört numaralı alt bendinde belirtilen suçlardan hüküm giymemiş veya ceza almamış olması,
ç)İflas etmemiş ve konkordato ilan etmemiş olması,
d)Teknik personel vasıflarını taşıması,
e)Asgari malvarlığı şartını yerine getirmiş olması,
f)Fiziksel, teknik ve idari altyapı ile insan kaynakları bakımından yeterli olması,

(2) Acentelik faaliyetinde bulunacak tüzel kişilerde aşağıdaki nitelikler aranır:

a)Merkezlerinin Türkiye’de bulunması,
b)İflas etmemiş ve konkordato ilan etmemiş olması,
c)Asgari sermaye şartının yerine getirilmiş olması,
ç)Fiziksel, teknik ve idari altyapı ile insan kaynakları bakımından yeterli olması.

(3) Acentelik faaliyetinde bulunacak tüzel kişilerin yetkililerinde, gerçek kişi ortaklarında ve tüzel kişi ortaklarının yetkililerinde aşağıdaki nitelikler aranır:

a)Kanunun 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin dört numaralı alt bendinde belirtilen suçlardan hüküm giymemiş veya ceza almamış olması,
b)İflas etmemiş ve konkordato ilan etmemiş olması,

(4) Acentelik faaliyetinde bulunacak tüzel kişilerin tüzel kişi ortaklarında iflas etmemiş ve konkordato ilan etmemiş olması şartı aranır.
(5) Acentelik faaliyetinde bulunacak tüzel kişi yetkililerinden şirketi sigorta işlemleri bakımından temsil ve ilzama yetkili olanların birinci fıkranın (e) ve (f) bentlerinde sayılanlar hariç diğer nitelikleri taşıması gerekir.
(6) Sözleşme yapma veya prim tahsil etme yetkilerine sahip gerçek kişi acenteler ile tüzel
kişiliği haiz acentenin müdürünün veya bu unvanı taşımasa bile fiilen bu görevi yerine getiren kişilerin birinci fıkranın (d), (e) ve (f) bentlerinde sayılanlar hariç diğer nitelikleri taşıması, ayrıca en az dört yıllık yükseköğretim kurumlarından veya en az iki yıllık aktüerya, pazarlama, risk yönetimi ve sigortacılık ile ilgili yüksek okullardan mezun olması ve iki yıllık mesleki deneyimi kazanmış olması gerekir.

Aranılan niteliklere haiz ve şartlara uygun kurulan Sigorta Acenteleri www.sigorta.gov.tr internet adresinden ön başvuru yaparak, istenilen belgeler ile birlikte sistemin verdiği ön başvuru numarası ve Asgari Fiziki Şartlar Tetkik Raporu talep dilekçesi ile Odamıza başvurmaları gerekmektedir.

 

 

Odaya Teslim Edilmesi Gereken Evraklar

 

 


   Tüzel Kişi

 

    Gerçek Kişi

 

    EK-1/ EK-2/ EK-3

 

Asgari Fiziki Şartlar Tetkik Raporu Talep Dilekçesi

 

 


   Asgari Fiziki Şartlar Tetkik Raporu talep dilekçesi

 

Bilgi Güncelleme Dilekçe Örnekleri

 


Bilindiği üzere; Sigorta Acenteleri TOBB Levha kaydını tamamlayarak faaliyetlerine devam eden Sigorta Acenteliği firmalarındaki her türlü değişikliğin Yönetmelik gereği 3 (üç) işgünü içerisinde TOBB Levha Kaydını gerçekleştirdiği Odaya bildirmek zorundadır. Bu kapsamda firmanızda ortaya çıkabilecek değişikliklerin bildiriminde kullanılmak üzere örnek dilekçeler aşağıdadır.

Bilgi Güncelleme için Dilekçe Örnekleri;

 

   Plaka Talep Dilekçesi

 

 


   Yeni Acentelik Sözleşmesi Bildirimi

 

 


   Acentelik Sözleşmesi Fesih Bildirimi

 

 


   Adres, Telefon, E-Posta Değişikliği Bildirimi

 

 


   Ortaklık ve Yetkili Değişikliği Bildirimi

 

 


   Sermaye Artırımı Bildirimi

 

 


   Şube Açılışı Bildirimi

 

 


   Teknik Personel Çıkışı Bildirimi

 

 


   Teknik Personel Girişi Bildirimi

 

 


   Teknik Personel Girişi Bildirimi (İlk Kez Başvuranlar İçin)

Detaylı bilgi için;

BATMAN TİCARET VE SANAYİ ODASI
Telefon : (0 488)  213 12 45 -DAHİLİ(1114)