TSE'den Araç Kontrol Merkezleri İhale Duyurusu

Türk Standardları Enstitüsü, TSE uzmanının ilgili kontrolleri yapması için illerde Araç Kontrol Merkezlerinin 36 aylığına gerekli alt yapı şartlarının sağlanması ve bu tesislerin işletilmesi işine ilişkin 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamında Kapalı Teklif Usulü ile ihaleye çıkacaktır.

Üyelerimize duyurulur.

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜNDEN

1. İşin Konusu, Kapsamı ve Teklife ilişkin bilgiler şunlardır;

1.1. Türk Standardları Enstitüsü, kuruma çeşitli bakanlık ve/veya kurumlarca detayları işin teknik şartnamesinin 2. Maddesinde verilen yönetmelik, protokol vb. yöntemle verilmiş ve verilecek olan işlerle ilgili araç kontrol hizmetlerinde; TSE uzmanının ilgili kontrolleri yapması için illerde Araç Kontrol Merkezlerinin 36 aylığına gerekli alt yapı şartlarının sağlanması ve bu tesislerin işletilmesi işine ilişkin 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamında Kapalı Teklif Usulü ile ihaleye çıkacaktır.

1.2. Araç Kontrol Merkezlerinde LPG/CNG/LNG sızdırmazlık kontrolü ve montaj tespit kontrolü, ADR araç uygunluk kontrolü, ambulans araç muayenesi, tadilat yapılmış araçlardaki gerekli görülen uygunluk kontrolleri vb. işlemler in bir kısmı veya tamamı yapılacaktır. TSE tarafından tahsis edilen uzmanlar vasıtasıyla ile ilgili araç kontrollere gerçekleştirilecektir. TSE, işletme ile ilgili gider ve faaliyetlere karışmayacaktır.

1.3. İhale üzerinde kalan işletmeci, Araç Kontrol Merkezinde müşterilere verilen ve ihaleye konu araç kontrolü hizmetleri işlemleri sonucu tahakkuk edecek işletmeci hizmet bedelinin teklif edilen yüzde (%) oranı karşılığında ihale konusu işi gerçekleştirmeyi ve artan kalan kısmını TSE’ye ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

1.4. Teklifler % oranları eksiltilmesi usulüyle verilecektir. Bu ihalede eksiltmedeki uygun bedel; tahmin edilen bedeli geçmemek şartıyla teklif edilen bedellerin tercihe layık görülenidir.

1.5. İhaleye dokümanını oluşturan Teknik Şartname, İdari Şartname ve Standart Formlar www.tse.org.tr adresinde yayımlanacak ve TSE de ücretsiz görülebilecektir. Ancak ihaleye katılım için 3. Maddede belirtilen ücret karşılığı ihale dokümanı satın alınmak ve belgelendirilmek zorundadır.

2. İhale konusu işin yapılacağı yerler; ilan metninin sonunda verilen tabloda belirtilen yerler olup İstanbul’da 2(iki), diğer illerde birer adet tesis işletmesidir. İstekli, illerin tamamına veya birine veya birkaçına kısmi fiyat teklifi verebilir.

3. Şartnameler ve standart formları oluşturan ihale dokümanı TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ Necatibey Caddesi NO:112/A2-4K06 Bakanlıklar ANKARA veya TSE il müdürlükleri/temsilcilikleri/ koordinatörlüklerinin her hangi birinden ihale dokümanlarını 100,00 Türk Lirası bedelle satın alabilir. Kargo vb. şekilde doküman satışı yapılmayacaktır.

4. İhale 01/11/2016 tarihinde saat 14:30’da, Türk Standardları Enstitüsü Başkanlık Toplantı Salonu Necatibey Caddesi No:112 A2 Blok Kat 4 Bakanlıklar ANKARA adresinde, Kapalı Teklif Usulü ile yapılacaktır.

5. İhalenin her bir il için ayrı ayrı ve toplam tahmin edilen bedelleri ve bu bedellere göre hesaplanmış olan %3’lük geçici teminat tutarları tablo halinde ihale ilan metninin sonunda yer almaktadır.

6. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler şunlardır;

6.1.İsteklinin gerçek kişi olması halinde T.C. vatandaşı olmak, tüzel kişi olması halinde ise T.C. Kanunlarına göre Türkiye’de kurulmuş tüzel kişiliğe haiz olmak.

6.2. Kanuni ikametgâh sahibi olmak,

6.3.Türkiye'de tebligat için adres göstermek.

6.4.Ticaret ve Sanayi Odasına kayıtlı olduğuna dair belge vermek: (Kamu Tüzel Kişilikleri bu madde hükmünden muaftır.)

6.5. Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre, Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf Sanatkâr siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge getirmek.

6.6. Tüzel kişi olması halinde; Ticaret ve Sanayi Odasından ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ile Ticaret Sicil Gazetesinin suretini getirmek.

6.7. Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin 6.1-6.2 'deki esaslara göre temin edecekleri belgeyi, istekli şirket ise: Şirket ortaklarının hisse durumlarını ve görevlerini belirten kanıtlayıcı belgelerden (Ticaret Sicil Gazetesi, Ticaret Sicil Memurluğundan alınmış belge, Şirket Ana Sözleşmesi) herhangi birini vermek.

6.8. İmza sirküleri vermek.

6.9. Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri vermek.

6.10. Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliği temsilen ihaleye katılan yetkilinin noter tasdikli imza sirkülerini vermek.

6.11. İstekliler adına vekâleten ihaleye iştirak ediliyorsa; istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirkülerini vermek.

6.12 İsteklilerin ortak girişim olması halinde ihale dokümanı kapsamındaki ilgili standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi (Ayrıca grubun bütün ortakları İdare ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalarlar.)

6.13. Vergi dairesinden vergi mükellefi olduğuna dair belge getirmek. (Kamu Tüzel Kişilikleri bu madde hükmünden muaftır)

6.14. İhale ilan tarihinden sonra alınmış bağlı olduğu vergi dairesine borcunun bulunmadığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli örneğini vermek. (Kamu Tüzel Kişilikleri bu madde hükmünden muaftır)

6.15. İhale ilan tarihinden sonra alınmış SGK (Sosyal Güvenlik Kurumu)’ya borcunun bulunmadığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli örneğini vermek. (Kamu Tüzel Kişilikleri bu madde hükmünden muaftır)

6.16. İhaleye ait şartname ve eklerini satın almak (dekont veya makbuz ibrası ve alındı belgesi ile belgelendirecektir) ve istekli tarafından şartname ve eklerinin okunup kabul edildiğine dair söz konusu ihale dokümanının her sayfasının imzalanarak teklif dosyasına konulması.

6.17. İdareye iade edilecek Tahmin edilen bedelin %3’ü tutarında geçici teminata ait alındı makbuzu veya en az 150 (yüz elli) gün süreli banka teminat mektubu vermek.

6.18. Şekli ve içeriği bu şartnamenin standart formlarında formatı belirlenen teklif mektubu vermek. (Teklif mektubu iç zarf içine konularak kapatılacaktır.)

6.19. Teklif edilen işyerine ait biri içerden biri dışarıdan 2(iki) adet fotoğraf.

6.20. işyeri istekliye ait ise tapu fotokopisi, değil ise tapu fotokopisi ile kira (ya da ön kira) sözleşmesi. Ayrıca her durumda işyeri konumunu gösteren kroki veya haritanın teklif dosyasına konulması.

7. Teklifler 4 ncü Maddede belirtilen ihale tarihi ve saatine kadar 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamında Kapalı Teklif Usulüne uygun biçimde Türk Standardları Enstitüsü Necatibey Caddesi No:112/A24K05 Bakanlıklar ANKARA adresine teslim edilecektir. Teklifler ihale(son teklif verme) tarih ve saatine kadar bu adrese elden verilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta yolu ile de gönderilebilir. İhale(son teklif verme) saatine kadar idareye ulaşmayan teklifler değerlendirilmeye alınmaz.

8. İhale ile ilgili bilgi için iletişim bilgileri;

Serkan İLDEŞ: sildes@tse.org.tr - 0 312 592 50 07/0 312 592 50 10

Rifat Emre ÖZER: reozer@tse.org.tr – 0 312 416 65 47

 

Sıra Noİller

Tahmini bedel

(36 aylık)

Teminat Tutarı

(%3)

AKM Sınıfı
1İstanbul-2(Avrupa-Asya)2.122.365,40 tl63.670,96 tlA
2Ankara1.055.911,31 tl31.677,34 tlA
3İzmir773.915,38 tl23.217,46 tlA
4Antalya543.257,15 tl16.297,71 tlB
5Bursaİhale dışıİhale dışıİhale dışı
6Konyaİhale dışıİhale dışıİhale dışı
7Adanaİhale dışıİhale dışıİhale dışı
8Mersin297.611,54 tl8.928,35 tlB
9Manisaİhale dışıİhale dışıİhale dışı
10Gaziantep292.688,04 tl8.780,64 tlB
11Hatay236.419,08 tl7.092,57 tlB
12Muğla245.590,53 tl7.367,72 tlB
13Balıkesir255.292,36 tl7.658,77 tlB
14Aydın220.534,57 tl6.616,04 tlB
15Denizli218.630,89 tl6.558,93 tlB
16Kocaeli281.614,75 tl8.448,44 tlB
17Kayseri234.229,06 tl7.026,87 tlB
18Samsun193.310,85 tl5.799,33 tlB
19Şanlıurfa149.299,25 tl4.478,98 tlB
20Eskişehir147.667,18 tl4.430,02 tlB
21Sakarya233.587,18 tl7.007,62 tlB
22Tekirdağ121.933,41 tl3.658,00 tlB
23Afyon109.701,15 tl3.291,03 tlB
24K. Maraş109.740,82 tl3.292,22 tlB
25Çanakkale108.791,95 tl3.263,76 tlB
26Kütahya102.758,87 tl3.082,77 tlB
27Çorum99.350,17 tl2.980,50 tlB
28Isparta85.108,95 tl2.553,27 tlB
29Tokat85.452,35 tl2.563,57 tlB
30Trabzon110.231,61 tl3.306,95 tlB
31Edirne78.897,68 tl2.366,93 tlB
32Malatya94.824,79 tl2.844,74 tlB
33Osmaniye72.367,08 tl2.171,01 tlB
34Zonguldak87.733,54 tl2.632,01 tlB
35Sivas82.242,07 tl2.467,26 tlB
36Diyarbakır94.802,62 tl2.844,08 tlB
37Burdur69.381,34 tl2.081,44 tlB
38Uşak60.566,75 tl1.817,00 tlB
39Kastamonu59.298,21 tl1.778,95 tlB
40Ordu74.191,57 tl2.225,75 tlB
41Kırklareli58.890,80 tl1.766,72 tlB
42Erzurum67.841,47 tl2.035,24 tlB
43Elazığ64.264,88 tl1.927,95 tlB
44Nevşehir75.561,60 tl2.266,85 tlB
45Aksaray70.103,51 tl2.103,11 tlB
46Bolu57.730,23 tl1.731,91 tlB
47Amasya51.451,50 tl1.543,54 tlB
48Yozgat57.335,33 tl1.720,06 tlB
49Düzce105.946,67 tl3.178,40 tlB
50Adıyaman46.938,89 tl1.408,17 tlB
51Niğde49.914,05 tl1.497,42 tlB
52Karaman44.710,19 tl1.341,31 tlC
53Van51.738,27 tl1.552,15 tlC
54Giresun48.707,58 tl1.461,23 tlC
55Mardin36.668,02 tl1.100,04 tlC
56Rize42.232,14 tl1.266,96 tlC
57Kırıkkale32.756,10 tl982,68 tlC
58Karabük30.584,23 tl917,53 tlC
59Bilecik34.239,93 tl1.027,20 tlC
60Kırşehir31.751,87 tl952,56 tlC
61Sinop27.948,99 tl838,47 tlC
62Erzincan28.549,76 tl856,49 tlC
63Yalova26.409,35 tl792,28 tlC
64Batman30.423,92 tl912,72 tlC
65Bartın29.292,54 tl878,78 tlC
66Çankırı21.983,35 tl659,50 tlC
67Kars22.032,67 tl660,98 tlC
68Kilis20.665,85 tl619,98 tlC
69Ağrı16.761,05 tl502,83 tlC
70Şırnak26.302,71 tl789,08 tlC
71Artvin18.655,80 tl559,67 tlC
72Muş15.673,59 tl470,21 tlC
73Iğdır14.228,39 tl426,85 tlC
74Bitlis10.682,86 tl320,49 tlC
75Gümüşhane10.345,13 tl310,35 tlC
76Siirt9.610,66 tl288,32 tlC
77Ardahan8.763,28 tl262,90 tlC
78Bingöl7.629,02 tl228,87 tlC
79Bayburt6.620,40 tl198,61 tlC
80Hakkâri4.648,93 tl139,47 tlC
81Tunceli4.003,98 tl120,12 tlC
TOPLAM10.629.898,94 tl318.896,99 tl